นายแพทย์สมพร คําผง

ประธานกรรมการบริหาร

HCG INTERNATIONAL

089-899-5436
www.hcginter.com
นายแพทย์สมพร คําผง

นายแพทย์สมพร คําผง ประสบการณ์ 25 ปี

ในบริการสุขภาพ เชี่ยวชาญ ในกระบวนการพัฒนาและรับรองมาตรฐานสากล

OFFICIAL REPRESENTATIVE
AACI®️ (American Accreditation Commission International-USA)
GHA®️ (Global Healthcare Accreditation-USA)
WellHotel®️ (USA)
Planetree International®️ (USA)
JCI®️ (Joint Commission International-USA)
DNV GL®️ (Det Norske Veritas Germanischer Lloyd-Norway

ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาองค์กร/ สถานพยาบาลทุกรูปแบบกว่า 100 แห่ง ในประเทศไทยในการพัฒนาและเตรียมความพร้อมการรับรองมาตรฐานสากลและ รับรองไปแล้วเกือบ 100 แห่ง และเป็นผู้เยี่ยมสำรวจมาตรฐานสากลของ AACI®️ คนแรกของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

นายแพทย์สมพร คําผง สําเร็จการศึกษาแพทยศาตร์บัณฑิตจาก มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ และหลังจากสําเร็จการศึกษาได้เริ่มศึกษาด้านคุณภาพจนได้ American- Board of Quality Assurance and Utilization Review Physician จากนั้น เริ่มงานในวิชาชีพคุณภาพทั้งงานบริหาร และงานการรับรอง โดยเคยเป็นผู้บริหาร ของโรงพยาบาลเอกชนชั้นนําหลายแห่ง และเป็นผู้เยี่ยมสํารวจของสถาบันรับรอง คุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) อยู่ช่วงหนึ่ง

ปัจจุบัน นายแพทย์สมพร คำผง ยังคงมีบทบาทในการนำมาตรฐานสากล ทั้ง AACI®️, GHA®️, WellHotel®️, Planetree International®️ , JCI®️ และ DNV GL®️ มาสู่การพัฒนาในประเทศไทย

• ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เฮลธ์แคร์ เอ็กซเปิร์ท กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

• กรรมการที่ปรึกษา Global Healthcare Accreditation

• กรรมการบริหาร American Accreditation Commission International (AACI®)

• คณะกรรมการมาตรฐานของ Global Healthcare Accreditation® สำหรับ Medical Tourism

• ผู้อำนวยการบริหาร Global Healthcare Accreditation® ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค

• ตัวแทนภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิกอย่างเป็นทางการมาตรฐานสากล

Global Healthcare Accreditation® สำหรับ Medical Tourism

• ตัวแทนภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิกอย่างเป็นทางการมาตรฐาน WellHotel® สำหรับ Wellness Tourism

• ตัวแทนภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิกอย่างเป็นทางการมาตรฐานสากล Planetree International®

สำหรับการรับรอง Person-Centered Care

• ผู้บุกเบิกมาตรฐาน Joint Commission International (JCI®) ในภูมิภาคเอเชีย

 • Advisor (Healthcare Vertical Expert) Corporate Solutions and CooperationTrue Corporation Public Company Limited
 • Advisor Healthcare Business Aspen Corporation Limited of MQDC
 • Global Healthcare Advisor ที่ Guidepoint
 • Global Medical Advisor ที่ Health Invest Finland Oy
 • ที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุขด้านมาตรฐานและโครงการ PPP (เอกชนลงทุนในกิจการของรัฐ)
 • ที่ปรึกษาด้านการพัฒนามาตรฐานโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 • Director, Mini MBA in Medical Travel and Wellness มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการมาตรฐานความปลอดภัยอัคคีภัยอาคารโรงพยาบาล ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันภัคคีภัย. ประจำปี 2561 ที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • กรรมการกำกับมาตรฐานสาขาวิชาอุปกรณ์การแพทย์ ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • อดีตผู้อำนวยการหลักสูตรมาตรฐานการรับรองคุณภาพบริการสุขภาพสากลศูนย์การศึกษาและพัฒนามาตรฐานบริการสุขภาพนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • อดีตที่ปรึกษา ผู้เยี่ยมสำรวจ และ วิทยากร สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA-Thailand)
 • อดีตผู้อำนวยการหลักสูตรมาตรฐานรับรองคุณภาพบริการสุขภาพสากล (JCI)ศูนย์ฝึกอบรมมาตรฐานบริการสุขภาพ สากลแห่งประเทศไทย (TITC) คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (2552)
 • อดีตประธานคณะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (Chief Operating Officer) โรงพยาบาลเวชธานี (2550-2552)
 • อดีตผู้อำนวยการบริหารคุณภาพ (Chief Quality Officer) โรงพยาบาลในเครือสมิติเวช (2549-2550)
 • อดีตผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการคุณภาพ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท (2548-2549)
 • อดีตผู้อำนวยการศูนย์กลยุทธ์ นวัตกรรมและคุณภาพ โรงพยาบาลนครธน (2546-2547)
 • อดีตผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลนวมินทร์ (2543-2546)

• 2549 : Joint Commission International Executive Briefing, SINGAPORE

• 2550 : International Forum on Quality and Safety in Health Care, BARCELONA

• 2550 : IHI’s 19 Annual National Forum on Quality Improvement in Healthcare, Orlando, FL

• 2551 : IHI/BMJ International Forum on Quality and Safety in Health Care, PARIS

• 2551 : Joint Commission Executive Briefing Los Angeles, CA

• 2551 : ABQAURP 31st Annual Health Care Quality & Patient Safety Conference, Las Vegas, NV

• 2551 : Joint Commission Annual Conference on Quality and Patient Safety CHICAGO, IL

• 2551 : IHI’s 20 Annual National Forum on Quality Improvement in Healthcare, Nasville

• 2552 : IHI/BMJ International Forum on Quality and Safety in Health Care, BERLIN

• 2552 : The Joint Commission (TJC) Perioperative Safety Symposium Chicago, IL

• 2552 : The Joint Commission (TJC) Disease Specific Care Certification Workshop Oakbrook-IL

• 2552 : Quality Colloquium On the Harvard University campus, Cambridge, MA

• 2552 : The Joint Commission (TJC) Annual Infection Control Conference, Arlington, VA

• 2552 : Joint Commission International (JCI) Executive Briefings, KL, Malaysia

• 2552 : IHI’s 21 Annual National Forum on Quality Improvement in Healthcare, Orlando,FL

• 2553 : Exploring the Life Safety Chapter of the Joint Commission, Oakbrook Terrace, IL

• 2553 : IHI/BMJ International Forum on Quality and Safety in Health Care, NICE

• 2553 : Joint Commission Annual Conference on Quality and Patient Safety, CHICAGO-IL

• 2553 : Joint Commission International (JCI) Executive Briefings, DUBAI, UAE

• 2553 : 27 International Society for Quality in Healthcare (ISQua) Conference,

• 2553 : Joint Commission Annual คลินิก Conference, CHICAGO-IL

• 2553 : IHI’s 22 Annual National Forum on Quality Improvement in Healthcare, Orlando, FL

• 2554 : Joint Commission International (JCI) Practicum, MIAMI, FL

• 2554 : Joint Commission Environment of Care Base Camp & Life Safety Chapter, Las Vegas, NV

• 2554 : The Joint Commission (TJC) Preconference Emergency Management Standard, DC

• 2554 : The Joint Commission (TJC) Emergency Management Conference, DC

• 2554 : The Joint Commission (TJC) Maximizing Tracer, CHICAGO-IL

• 2554 : The Joint Commission (TJC) Accredit Summit, CHICAGO-IL

• 2554 : Joint Commission International (JCI) Executive Briefings, ROME, Italy

• 2555 : The Joint Commission (TJC) โรงพยาบาลAccreditation Essential, Las Vegas, NV

• 2555 : 22 AAMI/FDA Conference, DC • 2555 : 59

Association of Perioperative Registered Nurses (AORN) Conference, New Orleans,LA

• 2555 : APIC Conference, San Antonio, TX

• 2555 : The Joint Commission (TJC) Disease Specific Care Certification, CHICAGO-IL

• 2555 : National Fire Protection Association (NFPA), Las Vegas, NV

• 2555 : The Joint Commission (TJC) Annual คลินิก Conference, CHICAGO-IL

• 2556 : The Joint Commission (TJC) Environment of Care Base Camp, Las Vegas, NV

• 2556 : The Joint Commission (TJC) โรงพยาบาลAccreditation Essentials, Las Vegas, NV

• 2556 : The Joint Commission (TJC) Maximizing Tracer Activities, Las Vegas, NV

• 2556 : The Joint Commission (TJC) Exploring the Life Safety Chapter, Las Vegas, NV

• 2556 : IHI/BMJ International Forum on Quality and Safety in Health Care, LONDON

• 2556 : 7 Annual Association for Healthcare Accreditation Professionals Conference, LV,

• 2556 : Joint Commission International (JCI) Accreditation Update, Amsterdam

• 2556 : IHI’s 23 Annual National Forum on Quality Improvement in Healthcare, Orlando, FL

• 2557 : IHI/BMJ International Forum on Quality and Safety in Health Care, PARIS

• 2557 : World Medical Travel Conference, Taipei, Taiwan

• 2557 : DNV.GL International Healthcare Standard Training, กรุงเทพมหานคร

• 2558 : ISO 9001:2008 (LEAD AUDITOR COURSE by MASKI)

• 2558 : IHI/BMJ International Forum on Quality and Safety in Health Care, LONDON

somporn kumphong

• สมาชิกแพทยสภาแห่งประเทศไทย

• สมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

• สมาชิกสมาคมคุณภาพบริการสุขภาพนานาชาติ (ISQua)

• สมาชิกสถาบันพัฒนาบริการสุขภาพแห่งสหรัฐอเมริกา (IHI)

• สมาชิกสมาคมอุปกรณ์การแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกา (AAMI)

• สมาชิกสมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งสหรัฐอเมริกา (AORN)

• สมาชิกวิทยาลัยการบริหารบริการสุขภาพแห่งสหรัฐอเมริกา (ACHE)

• สมาชิกสมาคมบริหารความเสี่ยงในบริการสุขภาพแห่งสหรัฐอเมริกา (ASHRM)

• สมาชิกสถาบันคุณภาพบริการสุขภาพแห่งสหรัฐอเมริกา (AIHQ)

• สมาชิกสมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (NFPA)

สอบถามรายละเอียด

คุณปรางทิพย์ เรืองพงษ์สาร

081-843-5336
www.hcginter.com
HCG INTERNATIONAL CO., LTD.
32/119 Town+ X Prachachuen Tasai Muang Nontaburi District, Nontaburi 11000

Copyright© 2021 | HCG INTERNATIONAL