ผู้บุกเบิกมาตรฐานสากล

ในเอเชีย

ให้คำปรึกษาโดยผู้บุกเบิกมาตรฐานสากลในเอเชีย ซึ่งเป็นมาตรฐานที่บุคลากรทางการแพทย์รู้จักกันเป็นอย่างดี

aj-sompornk

มาตรฐานสากลเดียวในโลก ที่สามารถรับรองได้ทั้ง International Healthcare Standard และ ISO & EN พร้อมกัน เป็นที่ยอมรับในยุโรป อเมริกา ตะวันออกกลาง

GHA

มาตรฐานสากลด้านการสร้างประสบการณ์ของผู้มารับบริการที่เป็น Medical Travelers ตลอด Travel Care Continuum ทุก Touch Point

GHA-WellHotel

มาตรฐานสากลด้านการสร้างประสบการณ์ของผู้มารับบริการที่เป็น Wellness Travelers ตลอด Travel Care Continuum ทุก Touch Point

มาตรฐานสากลที่เน้นการดูแลที่ ให้ความสำคัญกับความ เป็นมนุษย์ความเป็นปัจเจกบุคคล และจิตวิญญาณรวมถึงให้ความสำคัญ กับการให้บุคคลเป็นศูนย์กลาง

OFFICIAL REPRESENTATIVE

“Every Great Achievement was once considered Impossible”

นายแพทย์สมพร คําผง ประสบการณ์ 25 ปี ในบริการสุขภาพ เชี่ยวชาญ ในกระบวนการพัฒนาและรับรองมาตรฐานสากล


AACI®️ (American Accreditation Commission International-USA)
GHA®️ (Global Healthcare Accreditation-USA)
WellHotel®️ (USA)
Planetree International®️ (USA)
DNV GL®️ (Det Norske Veritas Germanischer Lloyd-Norway)

ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาองค์กร/ สถานพยาบาลทุกรูปแบบกว่า 100 แห่ง ในประเทศไทยในการพัฒนาและเตรียมความพร้อมการรับรองมาตรฐานสากลและ รับรองไปแล้วเกือบ 100 แห่ง และเป็นผู้เยี่ยมสำรวจมาตรฐานสากลของ AACI®️ คนแรกของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

มาตรฐานคือสิ่งสำคัญที่จะทำให้องค์กรเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับ การต่อยอดธุรกิจให้เติบโต เพราะคำว่า “มาตรฐาน” กับ “ธุรกิจ” นั้นไปคู่กัน

คณะที่ปรึกษา HCG International

sompornk
SOMPORN KUMPHONG, MD.

PRESIDENT

rewat
REWAT DENJAKAWAL, M.P.A.

MANAGING DIRECTOR

NAPHATSINTH
NAPHATSIN SINTHOON, Phram.D.

CHIEF EXECUTIVE OFFICER

NIRACHIT
NIRACHIT RERNGSANGWATANA, M.S.c

SENIOR CONSULTANT

NATAKIT KARNKRIANGKRAI

CONSULTANT

SURAWEE NAWINPAKASIT, MD.

CONSULTANT

RACHANON JIRATTITITHOM, B.Sc.

CONSULTANT

Follow US

Copyright© 2021 | HCG INTERNATIONAL